




Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERISELOSTE - asiakasrekisteri

Laatimispäivä: 6.1.2018

1. Rekisterinpitäjä
Kelmee (Y-tunnus: 2875351-4)
Yrjönkatu 4 B 44, Pori
puh. 0400 213072

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Ville Lindgren

3. Rekisterin nimi
Kelmeen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muut vastaavat toimenpiteet.

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan rekisterinpitäjä. Tarkempi kuvaus tietojen luovutuksesta on tämän rekisteriselosteen kohdassa 7.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön perustiedot kuten:
- nimi
- tarvittavat yhteystiedot kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten - erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot kuten tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot. - suoramarkkinointilupa paperisina postitettaville ja/tai sähköpostitse postitettaville ja/tai tekstiviestillä lähetettäville kaupallisille tiedotteille, kuten tarjoukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta), kun henkilö tilaa tuotteen rekisterinpitäjän ylläpitämästä verkkopalvelusta.

Rekisterinpitäjä huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Ei muita tietojen luovutuksia. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja on oikeutettu käyttämään vain edellä mainittu rekisteriasioista vastaava henkilö. Tiedot ovat suojattuja ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin.

9. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen:

Kelmee
℅ Ville Lindgren
Yrjönkatu 4 B 44
28100 Pori

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.
*
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERISELOSTE - markkinointirekisteri

Kelmee (Y-tunnus: 2875351-4) ei ylläpidä erillistä markkinointirekisteriä. Kaikki mahdolliset suoraan tietyille yksityishenkilöille kohdennetut suoramarkkinointitoimet perustuvat asiakasrekisterin tietoihin. Asiakasrekisterin ylläpito on kuvattu edellä.